دعای زنده دلان

دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است
که موی تیره و روی سفید با حسن است

مبین ز نسل حسن هیچ کس امام نشد
به حسن بینی اگر هر امام را حسن است

به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست
درست گفت برادر، خود دوا حسن است

حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم
دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است

حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور
ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است

بخوان به نام پسر تا پدر دهد راهت
بیا که کنیه شیرخدا اباحسن است

از مجموعه: آواز لال

یعنی صبر

ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ؛ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ
ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﺳﻂ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺤﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ

اﻭﻟﯿﻦ ﺁﯾﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺷﻤﺎ ﺣﺎ ﯾﺎ ﺻﺎﺩ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ: ﺣﺴﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ!!

ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻭﺳﻂ ﮐﻮﭼﻪ ﻭﻟﯽ
ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ!!

ﺁﻥ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻣﺮﺍ ﺩﻕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ…
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﻋﻠﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺍﻓﺸﺎ ﻧﺸﻮﺩ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﺎﺩﺭ ،ﺩﺳﺖ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﯼ ﺩﻫﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ….

گفتن ﺟﻤﻠﻪ ﻻ‌ﯾﻮﻡ ﮐﯿﻮﻣﮏ ﻭﻗﺘﯽ
ﮐﻪﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻞ ﺑﺪﻥ، ﯾﻌﻨﯽ صبر

ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍﯾﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﺪﻩ، ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ

ﺻﺒﺮ ﺍﯾﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻭﻟﯿﮑﻦ ﺑﯽ ﺷﮏ!
ﻗﺼﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ
……*ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ*……